Vedtekter for historielaget revidert på årsmøte 2005-2006

Paragraf 1
Historielaget har til formål å vekke interesse og skape forståelse for vår historie. Det vil arbeide for å utbre kjennskap til vår kulturarv og verne kulturminner av alle slag.

Paragraf 2
Alle som vil støtte eller arbeide for lagets formål, kan bli medlemmer ved å betale årskontingenten. Kontingenten fastsettes av årsmøtet. Livsvarig medlemskap kan man tegne ved å betale kontingent som er 10 ganger årskontingenten. Styret kan vedta æresmedlemskap for spesielt fortjente personer.

Paragraf 3
Årsmøtet er lagets høyeste organ. Det innkalles av styret med minst 14 dagers varsel. På årsmøtet skal styret legge fram revidert regnskap og årsmelding, budsjett og arbeidsprogram for året som kommer.
Begrunnet forslag til vedtektsendringer skal fremmes innen årsskiftet og avgjøres av påfølgende årsmøte. Forslaget må framgå av innkallingen. Ved vedtektsendring kreves 2/3 flertall.
Dersom styret eller 1/3 av medlemmene finner det påkrevet, kan det innkalles til ekstraordinært årsmøte.

Paragraf 4
Styret velges på årsmøtet for to år om gangen. Leder, sekretær og to styremedlemmer det ene året. Nestleder, kasserer og to styremedlemmer det andre året. Årsmøtet velger to revisorer og tre representanter til valgkomiteen. Valgkomiteen konstituerer seg selv.

Paragraf 5
Ved stemmelikhet i styret er lederens stemme avgjørende. Styret er pålagt å føre protokoll.

Paragraf 6
Styret oppnevner en redaksjonskomite. Lederen av redaksjonskomiteen møter på alle styremøtene og har forslags- og talerett.

Paragraf 7
Laget kan stå tilsluttet Landslaget for Lokalhistorie.

Paragraf 8
Vedtak om oppløsning av laget kan bli gjort på årsmøtet etter vedtak på to påfølgende årsmøter og krever 2/3 flertall i begge årsmøter. Lagets eiendom skal i tilfelle brukes i det lokale/regionale kulturarbeidet etter retningslinjer fastsatt av det siste årsmøtet med vanlig flertall.