Kulturvernprisen 2020 er delt ut.

Kulturvernprisen 2020 er delt ut.

Publisert av Kari R. Authén den 14.10.21.

HISTORIELAGETS kulturvernpris for 2020 tildeles Tor Øystein Olsen, leder i Maridalens venner

 

Maridalens venner ble stiftet i 1970 for å hindre at dalens gårder skulle bli revet. På 80- og 90-tallet ble det en kamp mot golfanlegg i dalen og det ble arbeidet for en verneplan. Maridalen landskapsvernområde ble opprettet i august 2001 ved kongelig resolusjon, og forvaltningsplanen ble vedtatt i januar 2002 av Fylkesmannen i Oslo og Akershus.

 

Formålet med vern av dalen, å bevare det vakre og egenartede natur- og kulturlandskapet i Maridalen, realiseres gjennom konkrete handlingsplaner. Men planer er ikke nok. Fysisk arbeid må til, skjøtselstiltak som skal hindre gjengroing av landskapet. På den måten vil en bevare ulike naturtyper, vegetasjonstyper og kulturmarkstyper. Artsmangfold og kulturminner tas vare på. Målet er klart, fortsette å utvikle dalen til ei levende og livskraftig jord- og skogbruksbygd.

 

Maridalens venner har også utviklet et innholdsrikt nettsted, der alt beskrives og dokumenteres. Hjemmesiden er et skattkammer, en åpen kilde til kunnskap, der også alle årbøkene kan leses eller lastes ned.

 

Og midt i dette står Tor Øystein Olsen, leder for Maridalens venner siden 1989. Med stor faglig dyktighet og stort engasjement har han ledet arbeidet, både organisasjonsarbeidet, men også det praktiske arbeidet med slått og skjøtsel. En formidabel innsats gjennom mange år, et kulturvernarbeid til beste for alle som bor i eller bruker Maridalen.

 

I 2004 kom Maridalens venner inn som fast post på Oslo-budsjettet med kr. 850 000 til pleie og forvaltning av kulturlandskapet i Maridalen. Denne støtten er nå kraftig redusert. En pris på kr. 10 000 vil ikke monne stort, men er ment som en oppmuntring og moralsk støtte for dette viktige arbeidet.